Adatvédelem

tubolyteri.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT,

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

 

  1. A Tájékoztató célja 

1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.tubolyteri.hu honlapra látogató (továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon keresztül Kriston Intim Torna® szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek számára (továbbiakban együttesen: Érintettek) a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

  1. Értelmező fogalmak 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Különleges adat:  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó  személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket  meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett, bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,      összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal:​ az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés:​ az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

Adatmegjelölés:​ az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: ​az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése  alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően  közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

Adatállomány:​ az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az  adatfeldolgozóval; 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  

  1. Az adatkezelő megnevezése 

3.1. Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége (a továbbiakban:          

Adatkezelő: VITÁL-TRÉNING Kft.
Székhely és levelezési cím: 1061 Budapest, Király utca 14. I. emelet 5;
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-889471;
Adószám: 14113253-2-42;
Email cím: info@kriston.eu;
Ügyvezető Ruzsonyiné Kriston Andrea 

Adatkezelő: Tuboly Teréz E. V.
Székhely: 7478 Visnye, Visnyeszéplak tanya 4.
Levelezési cím: 7478 Bárdudvarnok, Visnyeszéplak 4.
Adószám: 59439460-1-34
Email cím: tubolyterez@gmail.com
Ügyvezető: Tuboly TerézTovábbi adatkezelés – Hírlevélküldés  

Neve: SalesAutopilot Kft.  

Címe: 1538 Budapest, Pf. 515.  

Telefonszám: (+36) 1 490 0172  

E-mail cím: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637   

Az Adatfeldolgozó írásbeli megállapodás alapján alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében.  Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.  

3.2. Adatkezelő a tevékenységét az Érintettek személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.  

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja és módja 

4.1. Az adatkezelés célja  

Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag az Érintettek által a Weboldalon igényelt  szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.  

4.2. Az adatkezelés jogalapja  

Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás igénybevétele (időpontok, helyszínek) módosítása, szolgáltatás teljesítése, tanfolyami díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.  

Érintettek az általuk kiválasztott Tanfolyam megkezdésekor a Tréner felé nyilatkoznak egészségüket érintő különleges, személyes adataikról, egyúttal adatkezelési nyilatkozatot írnak alá, amelyben a Trénert felhatalmazzák különleges személyes adataik kezelésére. A Tréner az így kezelt különleges személyes adatokat nem másolhatja le, nem rögzíti, harmadik személy részére nem továbbítja; a nyilatkozatban rögzített egészségügyi adatok alapján személyre szabott mozgássor javaslatot állít össze az Érintett részére és azzal együtt, a Tanfolyam végén, a személyes adatokat tartalmazó adatlapot az Érintettnek visszaadja.  

A Tréner az Érintettek személyes adatait tartalmazó – és az adatkezelésre felhatalmazó –  adatlapot köteles biztonságosan megőrizni, köteles biztosítani, hogy annak tartalmát harmadik személy ne ismerhesse meg.  

Érintettek a Weboldal használatával, az Adatkezelővel kötött keretszerződéssel és/vagy a mindenkori Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadásával, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok önkéntes megadásával hozzájárulásukat adják azok kezeléséhez.  

Abban az esetben, ha valaki egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az Érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.  

4.3. Az adatkezelés módja  

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.  

4.3.1. Weboldal  

A Weboldal megtekintése a személyes adatok rögzítése és regisztráció nélkül is lehetséges és ingyenes az Érintettek számára. Adatkezelő a Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ a Google oldalán olvasható:  http://www.google.hu/policies/privacy/ads/  

Cookie policy (Eu), tubolyteri.hu

4.3.2. E-mail címek felhasználása  

Adatkezelő az általa kezelt elektronikus levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése a szolgáltatások igénybevétele és teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra, valamint egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.  

 4.3.3. Hírlevél  

Az Érintetteknek módjuk van a szerződéskötés alkalmával, illetve a Weboldal használata során az erre a célra létrehozott menüpont segítségével az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott email címre tájékoztató és reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Adatkezelő által meghatározott időközönként. Az Érintettek bármikor leiratkozhatnak a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.  

  1. A kezelt személyes adatok köre 

5.1. Az elsődlegesen kezelt adatok köre:  

Magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím  

Jogi személyek esetén jogi személy neve, székhelye, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, ügyintéző neve, elérhetősége  

5.2. A másodlagosan kezelt adatok köre:  

Az Érintett személyes nyilatkozatán alapuló különleges személyes adatok (egészségügyi adatok) – az Érintett döntése szerint anonim vagy jeligével azonosított módon megadva – amelyek kezelésére az Érintett külön nyilatkozatban ad hozzájárulást. Az így megadott különleges személyes adatokat a Tréner nem rögzíti, azok felhasználása és megismerése  kizárólag az Érintett személyre szabott feladatsorának elkészítéséhez használható.  

  1. Az adatkezelés időtartama 

6.1. Az Adatkezelő – az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítésének, elszámolásának és kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos reklamáció benyújtási határidejének, illetve a benyújtott reklamáció jogerős lezárásának időpontján túl – mindaddig kezeli az Érintett által megadott adatokat, amíg az Érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.  

6.2. A Tréner által kezelt különleges személyes adatok kezelése az adott Tanfolyam befejezéséig tart, legkésőbb ebben az időpontban a Tréner visszaadja az Érintett számára a különleges személyes adatot – és erre vonatkozó adatkezelési hozzájárulást – tartalmazó adatlapot. A különleges személyes adatok rögzítése, másolása, rendszerezése tilos. A különleges személyes adatok megismerésére az Adatkezelő nem jogosult.  

  1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

7.1. Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név, telefonszám, lakcím, e-mail cím) az Adatkezelő más szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő Tréner) részére továbbítsa.  

7.2. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag Érintett felelős. 

 7.3. A szolgáltatás teljesítése, az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás  rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető,  könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

Rendszer üzemeltető: Creative Agent Kft. 2161 Csomád, Levente utca 14/a. Számlázás: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Fizetés: OTP mobil szolgáltató Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.  

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

8.1. Érintettek az Adatkezelő email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhetnek személyes  adataik kezeléséről, illetve kérhetik személyes adataik kijavítását vagy megváltoztatását, valamint – a jogszabályban elrendelt, valamint a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez és  elszámolásához szükséges adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel. Az Adatkezelő a tájékoztatás megadását – illetve az   adatok módosítását vagy törlését – az Érintett azonosításához kötheti, az azonosítás során az  Érintett köteles megadni mindazon személyes adatokat (név, telefonszám, lakcím, e-mailcím)   amelyek az Adatkezelő részére korábban megadásra kerültek.  

8.2. Az Adatkezelő az Érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére legfeljebb 25 napon  belül köteles reagálni – az Érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát.  Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel vagy végrehajtott  intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30              napon belül – bírósághoz fordulhat.  

8.3. Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az adatközlés során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása         céljából.  

8.4. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a  kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül  megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet   írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is   megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett  intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot     korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti  határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától  számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat.  

8.5. Jogorvoslatok, jogérvényesítés: az Érintett jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő  ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye  vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

8.6. Hatósági bejelentés. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra          hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,         vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény  elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés         megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; telefonszám: (361) 391 1400 

  1. Egyéb rendelkezések 

9.1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek           legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok         megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá       kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen  továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.  

9.2. Az adatok kezelése során az Adatkezelő a törvény előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére   nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése  érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy            jogerős hatósági, illetve bírósági határozat rendeli el.  

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése  mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettek a  szolgáltatás használatával ráutaló magatartásukkal elfogadják a módosított Tájékoztatóban  foglaltakat.  

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot az In Team Bt. 2020 április … napján fogadta el

Aktuális Kriston Intim Torna Tréningjeim

Pécs, Kaposvár, Baranya megye

A tanfolyamot elvégző hallgatókat a tanfolyam végeztével egy Kriston Andrea által készített hanganyag segíti az otthoni gyakorlásban, melyet a Kriston-módszer hivatalos weboldalán keresztül érnek el.

intim torna

Kriston Intim Torna nőknek

Kezdő

Csoportos

intim torna

Kriston Beszélgetés

nőknek - férfiaknak

 

Friss Intim Blog bejegyzéseim

Szülés előtti teszt

Szülés előtti teszt

Szülés előtti teszt kismamáknak! Lelki ráhangolódás, sérülések elkerülése, gyors regenerálódás Terhesség alatt- szüléskor, többféle problémád is lehet. Itt, a videóban most az egyik leggyakoribbról, az inkontinenciáról beszélek. Fokozott figyelemmel, tornával sokat...

Ajánld barátaidnak, ismerőseidnek!